AVV CAO Bouw & Infra

Nieuws – 27 Feb 2019

26 februari jongsteden is de cao Bouw & Infra algemeen verbindend verklaard.

Dit betekent dat alle ondernemingen die onder de werkingssfeer van deze cao vallen, verplicht zijn om de bepalingen uit de cao na te leven vanaf 27 februari 2019. Bouwwerkgevers die lid zijn van één betrokken werkgeversorganisaties bij de cao Bouw & Infra zijn al sinds 26 oktober 2018 gebonden aan deze bepalingen.

In deze algemeen verbindend verklaarde cao zijn voorwaarden gesteld aan het inlenen van uitzendkrachten. Het behoort tot de bevoegdheid van de bij de cao betrokken partijen om de inhoud van de cao vast te stellen en derhalve voorwaarden te stellen aan de inleen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden kunnen directe invloed hebben op ter beschikking gestelde werknemers. Partijen hebben aangekondigd dat misbruik wordt aangepakt door bij bouwbedrijven te handhaven op de vergewis plicht.

ONDERSCHEID NIEUWKOMERS EN VAKKRACHTEN OPGEHEVEN

De cao partijen hebben aangeven met het opheffen van dit onderscheid middels artikel 6 lid 1 het verschil tussen starters die als uitzendkracht ter beschikking worden gesteld aan een bouwbedrijf en starters die direct in dienst bij bouwbedrijven te willen verkleinen en te bevorderen dat bouwbedrijven ervoor kiezen starters zelf in dienst te nemen in plaats van ze in te huren als uitzendkracht. Daarnaast signaleren partijen dat ervaren vakmensen in de praktijk door uitzendondernemingen als nieuwkomers worden behandeld en willen ze dit misbruik aanpakken door bij bouwbedrijven te handhaven op de vergewisplicht, hetgeen wordt vergemakkelijkt wanneer de vergewisplicht enkel nog ziet op één eenduidig pakket aan arbeidsvoorwaarden.

De aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals hierboven weergegeven gelden daarmee (indien van toepassing) voor alle werknemers die ter beschikking worden gesteld aan een onderneming vallende onder de cao Bouw & Infra.

INLOOPSCHAAL

Aangaande het onderdeel “geldende periodeloon in de schaal/ garantielonen” mag, wanneer de indeling plaats vindt op basis van de door de inlener verstrekte informatie, voor bouwplaats werknemers die nog nooit in de bouw werkzaam zijn geweest de inloopschaal worden toegepast. Voor UTA-werknemers die langer dan 8 maanden achtereen niet in dienstverband werkzaam zijn geweest is, mag ter bevordering van de arbeidsparticipatie ook de inloopschaal worden toegepast voor maximaal een jaar.

Een werkgever mag alleen een beroepspraktijkvormingsovereenkomst sluiten met een leerling-werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst bij die werkgever in dienst is. Onder werkgever wordt mede verstaan het opleidingsbedrijf. (art. 65 lid 2).

Cao-partijen erkennen de belangrijke rol van uitzendondernemingen bij het vinden van opleidingsplaatsen voor leerlingen bij erkende leerbedrijven. Een leerling moet echter werken binnen de arbeidsorganisatie en onder de directe en volledige verantwoordelijkheid van het leerbedrijf.

Bron: https://www.flexweters.nl/bouwcao/